Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Bábos Beáta Egyéni Vállalkozó fogyasztónak minősülő ügyfelei számára

Hatályos: 2018.05.25-től

 1. A SZERZŐDÉS HATÁLYA

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) hatálya a Magyarország területén a jelen ÁSZF 1.2 pontjában meghatározott Szolgáltató www.avitox.hu weboldalán működő ügyfélkapun (a továbbiakban: www.avitox.hu vagy telefonon keresztül megrendelt, Szolgáltató által teljesített szolgáltatásra (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) terjed ki, melyet Szolgáltató olyan, természetes személy ügyfélnek nyújt, aki a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 8:1. § (1) bekezdése 3. pontja alapján fogyasztónak minősül (olyan természetes személy, aki szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül jár el jelen szerződés megkötésekor, a továbbiakban: „Fogyasztó”). A jelen ÁSZF rendelkezései a Szolgáltatóra és az általa Fogyasztónak Magyarország területén nyújtott Szolgáltatásra hatályosak. A Fogyasztónak nem minősülő megrendelőkre jelen ÁSZF nem vonatkozik. Felek szerződésére elsősorban jelen ÁSZF, továbbá az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a 45/2014. Korm. rendelet, valamint a Ptk. rendelkezései az irányadók. A szerződést a Szolgáltató iktatja és a „Szerződéses adatok nyilvántartása” c. nyilvántartásában kezeli, a szerződés írásban vagy elektronikus formában kerül megkötésre, magyar nyelven jön létre, írásba foglalt szerződésnek minősül, arra Magyarország joga az irányadó, azt a Fogyasztó kinyomtathatja, lementheti. A szerződésre és a benne tárolt adatok Szolgáltató általi megőrzésére a Szolgáltató (www.avitox.hu)az irányadó, melytől szükség és igény esetén a felek szerződésbe foglalt egyedi rendelkezéssel eltérhetnek (például biztonsági területen nyújtott Szolgáltatás). A szerződés létrejöttéhez szükséges, hogy azt (www.avitox.hu) a fogyasztó megismerje és az adatkezelésre vonatkozó érintteti hozzájárulást a (www.avitox.hu) a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges adatok tekintetében papír alapon vagy elektronikus úton megadja.

 

 1. SZOLGÁLTATÓ ADATAI, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

  1. Szolgáltató cégneve: Bábos Beáta Egyéni Vállalkozó

  2. Székhelycím: Magyarország, 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.

  3. Nyilvántartási szám: 52441398

  4. ÁNTSZ engedély szám: BP-10/NEO/03061-4/2018

  5. Tel: +36-70-323-9089

  6. Fax:

  7. Weboldal: www.avitox.hu

  8. E-mail cím: megrendeles@avitox.hu

  9. A Szolgáltató ügyfélszolgálata telefonon, az alábbi számokon érhető el: Mobil: +36 70 323 9089 .A Szolgáltató telefonos ügyfélszolgálata munkanapokon 8:00 – 17:00 óra között érhető el. A Szolgáltató a székhelyén személyes ügyfélszolgálatot nem lát el. Szakemberrel történő, megrendelést megelőző konzultálásra kizárólag telefonon van lehetőség.

 

 1. ADATKEZELÉS

A Szolgáltató adatkezelésére az Európai Parlament és A Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, azaz GDPR) és a Szolgáltató Adatvédelmi Tájékoztatója az irányadó, utóbbi az alábbi helyen érhető el: www.avitox.hu A Szolgáltató minden tőle elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy a Fogyasztó és más ügyfeleinek személyes adatai ne kerüljenek illetéktelenek birtokába. A Szolgáltató csak olyan személyes adatot kér a Fogyasztótól, amely a Szolgáltatás nyújtásához elkerülhetetlenül szükséges és azokat csak az Adatvédelmi Tájékoztatóban megadott ideig kezeli, kivéve, ha törvény vagy törvény alapján erre felhatalmazott hatóság írásban másra nem kötelezi. Szolgáltató minden, személyes adatnak nem minősülő, az Ügyfélről szerzett információt bizalmasan, üzleti titokként kezel.

 

 1. MEGRENDELÉS MENETE

A Fogyasztó megrendelését telefonon, vagy a Szolgáltató weboldalán keresztül adhatja le. A weboldalon történő rendelés alkalmával a rendelés adminisztrálásához a Szolgáltató technikai megoldásokat (cookie azaz süti) használ. A Fogyasztónak lehetősége van előzetes felvilágosítást, illetve ártájékoztatót kérni telefonon vagy a Weboldalon az erre szolgáló űrlapon az elérhetőségi adatainak megadásával. Ezen adatokat a Szolgáltató elkülönített nyilvántartásban kezeli. A Weboldalon leadott megrendelés során a Fogyasztó első lépésként kiválasztja az irtandó kártevőt, majd megadja a szolgáltatás díjazásának meghatározásához szükséges paramétereket. A Fogyasztó a Szolgáltató által megszabott díjazás elfogadásával folytatja a megrendelést. A következő lépésbe a Fogyasztó megadhatja azokat az időpontokat, melyeket alkalmasnak talál a munka elvégzésére, és mely időszakban a Fogyasztó biztosítani tudja Szolgáltató szakemberei számára a helyszínre történő bejutást. Az itt megadott időpontok nem a tényleges kiszállást határozzák meg. A megrendelés teljesítésének időpontját a Szolgáltató telefonon fogja leegyeztetni a Fogyasztóval. A megrendelés következő lépésében a Fogyasztó megadja mindazon személyes adatait, melyek a szolgáltatás teljesítéséhez elengedhetetlenek. A Szolgáltató a megrendelést a Weboldalán keresztül csak akkor fogadja el, miután a Fogyasztó elfogadta jelen ÁSZF rendelkezéseit, különös tekintettel az Adatvédelmi Tájékoztatóra és a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitöltötte, illetve a szerződés teljesítéséhez szükséges valamennyi személyes adat tekintetében az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulást a Hozzájárulási Nyilatkozat kitöltésével megadta. Ezen adatkat a Szolgáltató a „Szerződéses adatok nyilvántartása” című nyilvántartásban, elkülönített módon kezeli, ahhoz csak a feljogosított munkatársak férhetnek hozzá. A Szolgáltatót semminemű felelősség nem terheli a Fogyasztó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért. Ha a Fogyasztó nem saját maga, hanem más személy részére rendeli meg a szolgáltatást, a szükséges személyes adatok tekintetében a hozzájárulás beszerzése a Fogyasztó felelőssége. Az Fogyasztó a megrendelés leadása során az adatbeviteli hibákat a Szolgáltató elérhetőségein tett módosítási kéréssel javíthatja. A Weboldalon leadott megrendelés beérkezésének visszajelzése: Szolgáltató a Fogyasztó megrendelésének megérkezését követően a Fogyasztó részére előbb automatikusan, emailben visszajelzést küld arról, hogy a Fogyasztó megrendelése megérkezett, annak feldolgozása megkezdődött. Amennyiben ez az automatikus visszajelzés a megrendelés elküldésétől számított legkésőbb 48 órán belül a Fogyasztó részére nem érkezik meg, akkor a Fogyasztó ajánlati kötöttsége minden további feltétel nélkül megszűnik. A Weboldalon leadott megrendelés Szolgáltatóhoz érkezését követően a Fogyasztó részére a Szolgáltató a megrendelés teljesíthetőségéről telefonon ad visszaigazolást a következő 24 órán belül. Ettől eltérően, amennyiben a Fogyasztó hétvégén, vagy munkaszüneti, vagy ünnepnapon adja le megrendelését, akkor a megrendelés teljesíthetőségének visszaigazolásáról a következő munkanapon ad a Szolgáltató telefonos visszajelzést. A Szolgáltató az Ügyféltől telefonon kizárólag a 2.5 pontban illetve a Weboldalon megadott Ügyfélszolgálati telefonszámokon keresztül fogad megrendeléseket. A Szolgáltató az Adatvédelmi Tájékoztatónak megfelelően a telefonbeszélgetést rögzíti. A Szolgáltató a telefonbeszélgetés során tájékoztatást ad a szerződés lényeges elemeiről, tájékoztatja az ügyfelet a szolgáltatásról, annak igénybevételének feltételeiről, díjazásáról, felveszi az Adatkezelési Tájékoztatóban foglalt személyes adatokat, és tájékoztatót ad a szolgáltatás teljesítésének időpontjáról.

 1. TÁJÉKOZTATÁS A SZOLGÁLTATÁSRÓL, DÍJAZÁS, FIZETÉSI FELTÉTELEK

  1. Ügyfeleink a szolgáltatás díjáról telefonon, illetve a következő linken tájékozódhatnak: www.avitox.hu. Díjaink magyar forintban (HUF, Ft) értendőek, bruttó összegek, melyek az ÁFÁ-t tartalmazzák. A Szolgáltató fenntartja a megrendelhető munkák díja változtatásának jogát azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba, de a módosítás a már megrendelt munkák díját nem érinti. A megrendelt munkát a Szolgáltató a Fogyasztó címén teljesíti.

  2. Fizetési feltételek: A Szolgáltató által meghatározott díjakat a Fogyasztó köteles maradéktalanul megfizetni, készpénzben. Amennyiben a Szolgáltató másképp nem rendelkezik, a fizetési határidő készpénzfizetés esetén a teljesítés időpontja. A fizetés megtagadása, késedelme, illetve részben történő teljesítése a törvényi rendelkezéseknek megfelelő eljárásokat von maga után.

 

 1. FELEK KÖTELEZETTSÉGEI

  1. A SZOLGÁLTATÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A Szolgáltató a megrendelt munkát a tőle elvárható gondossággal, a szükséges előírásoknak megfelelően teljesíti, alvállalkozó bevonása nélkül, de a szerződés (annak természetéből adódóan) nem eredménykötelem. A Szolgáltató által végzett munka természetéből adódóan a Szolgáltató és a Fogyasztó között létrejövő szerződés nem minősül eredménykötelemnek, azaz a Szolgáltatótól nem követelhető a valamely várt vagy célzott eredmény elérése (pl. teljes rovarmentesítés), hanem csak a vállalt munkálatok megfelelő gondossággal való elvégzése. A rovarirtást bizonyos időközönként javasolt megismételni, a szükséges gyakoriságot számos tényező befolyásolja (lakókörnyezet, épület állaga, kora, természeti környezet). A Szolgáltató a helyszínre érkezve terepszemlét tart, szóban is megadja a szükséges tájékoztatást és MUNKALAP-ot állít ki, melyből egy eredeti, aláírt példányt a Fogyasztó részére átad. A MUNKALAP tartalmazza a szerződéssel kapcsolatos lényeges körülményeket, az elvégzett munkákat, teendőket. A munkalap adatait, illetve a Fogyasztónak az elvégzett munkával kapcsolatos észrevételeit a Szolgáltató a „Minőségbiztosítási nyilvántartás” című nyilvántartásban kezeli. Szolgáltató rendelkezik a tevékenysége végzéséhez szükséges engedélyekkel és képesítéssel, úgyszintén a megrendelés teljesítése során felhasznált anyagok is rendelkeznek Magyarországon engedéllyel. A Szolgáltató az általa használt anyagok biztonsági adatlapját a Weboldalán keresztül elektronikusan bocsátja a Fogyasztó rendelkezésére, melynek címe: www.avitox.hu. Amennyiben a teljesítés időpontjáról a felek külön nem állapodnak meg, a Szolgáltató vállalja, hogy a megrendelt szolgáltatást a megrendelés napját követő 15 munkanapon belül előre egyeztetett napon teljesíti. Amennyiben a Fogyasztó valamely okból kifolyólag visszautasítja a Szolgáltató által a szolgáltatás teljesítésére kitűzött időpontjavaslatok bármelyikét, vagy nem biztosítja a helyiségekbe történő bejutást, úgy a Szolgáltató a továbbiakban a késedelmes teljesítésért nem vonható felelősségre.

 

  1. A FOGYASZTÓ KÖTELEZETTSÉGEI

A Fogyasztó köteles minden olyan, a Szolgáltató által meghatározott feladatok elvégzésére, és a Szolgáltató általi tájékoztatásban említett szabályok betartására, melyek az elvégzett szolgáltatás eredményességét befolyásolják, valamint a Fogyasztó, és a munkavégzés helyén vele együtt élő személyek és állatok mérgezésének elkerülését hivatottak biztosítani. Mindezek elmulasztása Fogyasztó részéről a Fogyasztó szerződésszegését jelentik, így ezen feladok elmulasztása, szabályok megszegése esetén a Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli, továbbá a Szolgáltató a szerződést megszüntetheti. Felek ez esetben elszámolnak, a már elvégzett munka arányában Szolgáltatót megfelelő díjazás illeti meg. Fogyasztó köteles tájékoztatni a Szolgáltatót minden olyan körülményről, amely a Szolgáltatás nyújtása tekintetében releváns lehet. Fogyasztó a megrendeléssel mentesíti Szolgáltatót minden olyan kárfelelősség alól, amely az általa kedvtelés vagy gazdálkodás céljából tenyésztett vagy tartott rovarok Szolgáltatás nyújtásával összefüggésben történő pusztulásából adódhatnak (pl. méhek, tenyészpókok).

 

  1. FELELŐSSÉG AZ ELVÉGZETT SZOLGÁLTATÁSÉRT

Amennyiben a Szolgáltató a MUNKALAPON erről külön nem rendelkezik, a Szolgáltató vállalja, hogy az ajánlatban előírt kezelések elvégzését követően egy díjmentes kezelést végez az Ügyfélnél, amennyiben a Fogyasztó a szolgáltatás minőségét illetően 30 napon belül megalapozott kifogással él. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a minőségi panaszt kivizsgálja.

 

 

 1. PANASZKEZELÉS, VITARENDEZÉS

A Szolgáltató vállalja, hogy a szerződéskötést megelőző, vagy a szerződés megkötésével, a szerződés Szolgáltató részéről történő teljesítésével, valamint a szerződéses jogviszony megszűnésével, illetve azt követően a szerződést érintő jogvita rendezésével összefüggő, Fogyasztó által benyújtott panaszt az előírt 30 napos törvényi válaszadási határidőn belül megválaszolja. A Szolgáltató elutasíthatja azokat a panaszokat, melyek hangvételükben, tartalmukban alkalmatlanok az értelmezésre és megválaszolásra. A Fogyasztó a panaszát írásban, az 1184 Budapest, Aranyeső. 8 postacímre, vagy elektronikusan az (megrendeles@avitox.hu) email címre nyújthatja be. A Szolgáltató a munkavégzés során mindig a tőle elvárható legnagyobb gondosságot, az adott helyzetben elvárható magatartást köteles tanúsítani elkerülve az esetleges károk okozását. A Fogyasztó a kárigény vizsgálatot írásban, a Kártérítési/kártalanítási igény bejelentés nyomtatvány (www.avitox.hu) székhelyére (lásd ÁSZF 2. pont) történő postázásával nyújthat be a Szolgáltatónak. A kártérítési eljárás során a törvényi rendelkezéseknek megfelelően a Fogyasztónak, mint károsultnak kell bizonyítania a kárt (és annak mértékét) valamint az okozati összefüggés fennállását. Amennyiben megegyezés nem történik, a felek az ügyet a törvényi rendelkezések szerint folytatják. Vita esetén a Felek igyekeznek azt békés úton rendezni. Az Fogyasztó a panaszát a lenti elérhetőségeken akár e-mailen, telefonon, de előzetes egyeztetés alapján személyesen a Szolgáltató székhelyén is előadhatja. Az Fogyasztó jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával bírósághoz, illetőleg békéltető testülethez fordulni. A békéltető testületek pontos elérhetőségéről a Fogyasztó a www.bekeltetes.hu oldalon tájékozódhat. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület elérhetősége: Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., Telefon: +36-1-488-2131, Fax: +36-1-488-2186, E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu, Honlap: www.bekeltet.bkik.hu