Adatvédelmi Irányelvek

Adatkezelési Tájékoztató és Hozzájáruló Nyilatkozat

 

Tisztelt Ügyfelünk!

A 2018. május 25-től alkalmazandó egységes európai adatvédelmi szabályozás (GDPR) értelmében ahhoz, hogy az Ön adatait szolgáltatásunk nyújtása érdekében, a szükséges mértékig kezelhessük, részletes tájékoztatást követően megadott engedélyére (jogi nevén: az érintett hozzájárulása) van szükségünk.

Ezért kérjük, hogy az alábbi Adatkezelési Tájékoztatót figyelmesen olvassa végig és a Hozzájáruló Nyilatkozaton jelezze, megadja-e az engedélyt az adatok kezeléséhez!

Ez az adatkezelési tájékoztató az Ön és a Bábos Beáta Egyéni Vállalkozó (Székhelycím: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8., Nyilvántartási szám: 52441398) között létrejövő szolgáltatásokra vonatkozik. Az Ön hozzájárulása csak a nevezett cégre és az annak a tevékenységi körén belül és annak érdekében végzett adatkezelésre érvényes.

Adatkezelési Tájékoztató

Adatkezeléssel kapcsolatos fogalmak

A tájékoztatóban az adatkezelésekkel kapcsolatos fogalmakat a GDPR szerint, valamint az alkalmazását segítendő WP29 iránymutatásoknak és NAIH állásfoglalásoknak megfelelően kell érteni. A leggyakrabban alkalmazott fogalmakat itt is felsoroljuk.

személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

Az adatkezelésünk célja

Az adatkezelésünk általános céljai az Önnel, mint megrendelőnk felé:

 1. a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása,

 2. szolgáltatásunk színvonalának folyamatos javítása,

 3. a kapcsolattartás és

 4. az elszámolás, beleértve a számlázást.

Ezen célok elérése érdekében csak az elengedhetetlenül szükséges adatokat és csak a szükséges vagy jogszabályban előírt ideig kezeljük. Adatait nem adjuk át vagy osztjuk meg harmadik féllel, nem tesszük hozzáférhetővé más cégek számára. Ez alól csak a jelen tájékoztatóban szereplő, nevesített adatfeldolgozóink kivételek.

Adatkezelésünk jogalapja

Az adatkezelésünk jogalapja elsősorban az Ön hozzájárulása az Ön által megadott adatok kezeléséhez.

Fontos, hogy amennyiben nem a saját adatait adja meg, például egy ismerősének címére rendeli meg szolgáltatásunkat, akkor az adatgazdának, jelen esetben az ismerősének a hozzájárulását Önnek kell beszereznie.

Szolgáltatásaink igénybe vételéhez bizonyos adatok kezelése elengedhetetlen, például adott helyszínre megrendelt szolgáltatás esetében ismernünk kell a helyszín címét, ezért bár természetesen Ön szabad akaratából dönt a hozzájárulás megadása vagy megtagadása tekintetében, felhívjuk szíves figyelmét, hogy bizonyos adatok esetében ez egyben a köztünk történő szerződéskötés lehetetlenülését vonja maga után. Ez a kikötés csak azokra az adatokra érvényes, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a szolgáltatásaink nyújtásához. Minden más esetben az önkéntesség teljes mértékben érvényesül.

A számlázás esetében az Ön hozzájárulásán kívül az adózás és a számvitel rendjére vonatkozó jogszabályokat is be kell tartanunk, ezért ebben az esetben előfordulhat, hogy a számla kötelező elemeit képező adatokat az Ön hozzájárulásától függetlenül a törvényben előírt határidőig megőrizzük. Például még akkor sem semmisíthetünk meg egy bevételi számlát, amely a könyvelés részét képezi, ha Ön már visszavonta tőlünk adatai kezelésére vonatkozó hozzájárulását.

Kezelt adatok köre

Előzetes tájékoztatással és árajánlattal kapcsolatos adatok nyilvántartása

Adatkezelés célja:

 • a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása,

 • a kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:

önkéntes hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) és a leírt konkrét célok megvalósítása

Kezelt adatok köre:

az Ön által az előzetes tájékoztatás vagy az ajánlatkérés során megadott személyes adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, Facebook profilnév, Google profilnév)

Az adatkezelés időtartama:

a rögzítéstől a szerződéskötésig, szerződéskötés hiányában az adott üzleti év végéig

Adattovábbítás:

nincs

Adatfeldolgozó:

nincs

 

 

Szerződéses adatok nyilvántartása

Adatkezelés célja:

 • a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása,

 • szolgáltatásunk színvonalának folyamatos javítása,

 • a kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:

az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Kezelt adatok köre:

az Ön által a szerződéskötéskor megadott személyes adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, lakcím)

Az adatkezelés időtartama:

a szerződéskötéstől a szerződés megszűnése szerinti üzleti év végéig

Adattovábbítás:

nincs

Adatfeldolgozó:

nincs

 

 

Elszámolási nyilvántartás

Adatkezelés célja:

 • Az elszámolás, beleértve a számlázást

Adatkezelés jogalapja:

ránk vonatkozó jogi (számlaadási) kötelezettség (2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról, 169. §) teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Kezelt adatok köre:

az Ön részére kiállított számlán vagy más számviteli bizonylaton szereplő személyes adatok (pl. név, lakcím)

Az adatkezelés időtartama:

kiállítástól számított 8 év
(2000. évi C. törvény a számvitelről, 169. §)

Adattovábbítás:

A 100.000 forintot meghaladó áfát tartalmazó számlák automatikusan továbbításra kerülnek a NAV részére (2007. évi CXXVII. az általános forgalmi adóról, 10. számú melléklet 1.)

Adatfeldolgozó:

 

 

 

Regisztrált ügyfelek nyilvántartása

Adatkezelés célja:

 • szolgáltatásunk színvonalának folyamatos javítása,

 • a kapcsolattartás

Adatkezelés jogalapja:

önkéntes hozzájárulás és a fent leírt célnak megfelelés (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Kezelt adatok köre:

az Ön által a regisztráció során megadott, valamint a belépéshez használt személyes adatok (pl. név, telefonszám, e-mail cím, lakcím, Facebook profilnév, Google profilnév)

Az adatkezelés időtartama:

a regisztráció törléséig

Adattovábbítás:

nincs

Adatfeldolgozó:

nincs

 

 

Minőségbiztosítási nyilvántartás

Adatkezelés célja:

 • a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása,

 • szolgáltatásunk színvonalának folyamatos javítása,

Adatkezelés jogalapja:

az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Kezelt adatok köre:

a munkalapok, valamint az elvégzett munkákkal kapcsolatos, minőségbiztosítást érintő hanghívások, szöveges üzenetek, videohívások, kép- és videofelvételek, illetve az adott személy által adott értékelés, az értékelőt azonosító adatokkal (pl. Facebook profilnév) együtt

Az adatkezelés időtartama:

valamennyi, az adott megrendeléssel vagy a szolgáltatáshoz kapcsolódó bejelentéssel érintett ügy elintézését követő üzleti év végéig

Adattovábbítás:

nincs

Adatfeldolgozó:

nincs

 

 

Adatkezeléshez hozzájáruló nyilatkozatok nyilvántartása

Adatkezelés célja:

 • a magas színvonalú szolgáltatás nyújtása,

Adatkezelés jogalapja:

a ránk vonatkozó jogi (adatvédelmi) kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont)

Kezelt adatok köre:

valamennyi általunk kezelt személyes adat és az érintett hozzájárulásának ténye

Az adatkezelés időtartama:

az érintett hozzájárulásának visszavonásáig vagy a többi, önkéntes hozzájáruláson alapuló nyilvántartásból az adatkezelés időtartamának lejárta folytán történő törlésig

Adattovábbítás:

nincs

Adatfeldolgozó:

nincs

 

 

 

Statisztikai feldolgozás

Mivel törekszünk arra, hogy minél magasabb színvonalú szolgáltatásokat nyújtsunk és az Ön, valamint más ügyfeleink számára minél kedvezőbb szolgáltatásokat fejlesszünk ki, ezért az adatkezelésekből anonimizációt (az azonosításra alkalmas személyes adatok eltávolítása) követően bizonyos nem személyes adatokat statisztikai módszerekkel feldolgozunk. Ezen adatfeldolgozás már nem minősül személyes adatok kezelésének. Ide tartoznak a weboldalon használt cookie-k (sütik), a látogatási és megrendelési statisztikák is.

Elérhetőségeink

A szolgáltató (adatkezelő) elérhetősége

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, kéréseit (pl. törlés, helyreigazítás, módosítás) az alábbi elérhetőségeken teheti meg (Hétfőtől péntekig: 08:00-17:00) között.

(www.avitox.hu, Telefon: +36-70-323-9089, Levelezési cím: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.

E-mail: megrendeles@avitox.hu )

Adatfeldolgozók elérhetősége

Az általunk igénybe vett adatfeldolgozási szolgáltatásokkal kapcsolatos kérdéseit, észrevételeit, kéréseit (pl. törlés, helyreigazítás, módosítás) az alábbi elérhetőségeken teheti meg (Hétfőtől péntekig: 08:00-17:00) között.

(www.avitox.hu, Telefon: +36-70-323-9089, Levelezési cím: 1184 Budapest, Aranyeső utca 8.

E-mail: megrendeles@avitox.hu )

Felügyeleti szerv

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

NAIH Ügyfélszolgálat

 

Hozzájárulási Nyilatkozat

Az alábbi adataim önkéntes megadásával, mint érintett hozzájárulok a személyes adataim kezeléséhez.

(Név, cím, telefonszám)